HÅLLBART KVINNOFRIDSARBETE!

Alla som lever med våld har rätt till stöd och hjälp. Och ett adekvat bemötande.

eKvinnofrid är en bra plattform för att säkerställa personalens kompetens om våld i nära relation som de nya föreskrifterna förordar. En webbutbildning är en framgångsfaktor, men det behövs mer aktiviteter än det!

Intresserad att vi kommer och håller en föreläsning om ämnet eller bidrar till planeringen för att nå dit? Kontakta Kerstin Kristensen, kontaktinformation finns under Kontakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prata med Pictobilder om våld - ett samtalsverktyg

Ta del av Prata med Picto ett samtalsverktyg som underlättar för dig som ska samtala med en person du vet har varit utsatt för våld eller som nu lever med våld i vardagen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du veta mer om den unika webbaserade basutbildningen eKvinnofrid - om våld i nära relation?

 

 

e-logga

Hör av dig för en visning via internet eller på-plats-besök.

Därefter kan du, om du önskar via en provinloggning, i lugn och ro testa och fundera om det passar verksamheten!

eKvinnofrid underlättar kompetensutveckling inom området våld i nära relation - ett uppdrag som ryms inom SoL 5 kap. 11 §.

Genom en webbaserad utbildning blir det möjligt att all personal kan få ta del av utbildningen, istället för att några få anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en utbildning.

Inga vikariekostnader
En webbaserad utbildning på hemmaplan, är perfekt när personalen utför tjänster som inte kan skjutas på, det som gör det är svårt att frigöra personal vid ett och samma tillfälle.

Det är bra även ur en lärande process, ingen korvstoppning, utan deltagarna ges möjlighet till reflektion över tid och inte minst, tillsammans med övriga i  arbetsgruppen.

Följ oss på Facebook!   
   

Beställ ett KvinnofridsSpel!

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utan en underhållen kunskapsnivå avstannar utvecklingen och invanda roller, attityder och värderingar cementeras lätt. Använd KvinnofridsSpelet!Mer info om spelet hittar du här.

 

bild på spelet