Almedalen 2015

Under årets Almedalsveckan kommer vi att finnas på plats från söndagen 29 juni t.o.m. 1 juli. Vill du passa på att träffa oss eller kanske att vi ska medverka på något evenemang? E-posta/ring/sms:a eller twittra!
Vi medverkar gärna - om det är möjligt rent tidsmässigt, för - i år har vi två egna seminarier samt ett seminarium i samverkan med Eskilstuna Kommun.

Boka 30 juni 15-18
Vi ses på Björkanderska, Skeppsbron 24 sal F14

30 juni 15.15 - 16.00

Hållbart Kvinnofridsarbete - hur nå dit?

Alla som lever med våld har rätt till stöd och hjälp. Och ett adekvat bemötande. Hur säkerställs personalens kompetens om våld i nära relation som de nya föreskrifterna förordar? Är webbutbildning en framgångsfaktor? Om olika metoder för fortbildning för ett hållbart arbete mot våld.

30 juni 16.00 - 16.45

Behöver personer med intellektuella funktionsvariationer kunskap om känslor, relationer och våld?

Vilken kunskap bidrar till att minska risken för destruktiva relationer för personer med intellektuell/psykisk funktionsnedsättning? På vilket sätt kan vi göra kunskap om känslor, gränser och våld tillgänglig?

30 juni 17.15 - 17.45

Fungerar stödet till kvinnor med funktionsnedsättning som blivit utsatta för våld?

Hur når vi ett samhälle som ger stöd och skydd till kvinnor med funktionsnedsättning som utsätts för våld? Har förutsättningarna ändrats sedan 2007 då arbetet med att lyfta våld mot kvinnor med funktionsnedsättning startade. Vi ser tillbaka och blickar framåt.

Följ oss på Facebook!   
   
   

Vill du veta mer om den unika webbaserade
basutbildningen eKvinnofrid
- om våld i nära relation?

e-logga

Hör av dig för en visning via internet eller på-plats-besök.

Därefter kan du, om du önskar via en provinloggning, i lugn och ro testa och fundera om det passar verksamheten!

eKvinnofrid underlättar kompetensutveckling inom området våld i nära relation - ett uppdrag som ryms inom SoL 5 kap. 11 §.

Genom en webbaserad utbildning blir det möjligt att all personal kan få ta del av utbildningen, istället för att några få anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en utbildning.

Inga vikariekostnader
En webbaserad utbildning på hemmaplan, är perfekt när personalen utför tjänster som inte kan skjutas på, det som gör det är svårt att frigöra personal vid ett och samma tillfälle.

Det är bra även ur en lärande process, ingen korvstoppning, utan deltagarna ges möjlighet till reflektion över tid och inte minst, tillsammans med övriga i  arbetsgruppen.

Beställ ett KvinnofridsSpel!

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utan en underhållen kunskapsnivå avstannar utvecklingen och invanda roller, attityder och värderingar cementeras lätt. Använd KvinnofridsSpelet!Mer info om spelet hittar du här.

 

bild på spelet