Utbildning

JOBBET - EN LIVLINA

Allt för många ser jobbet som det enda stället om är fritt från våld,  både medarbetare & kollegor. Men, våldet fröljar med in på arbetsplatsen.


Du kan som chef bidra till en vardag utan våld. Utbildningen Jobbet - en livlina, riktar sig till chefer, HR, personalansvariga, samordnare och förtroendevalda men kan anpassa att passa hela arbetgruppen. Se trailer nedan.


Att våga se utsatta kollegor och medarbetare...

Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld.


Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa.


Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad om bör vad de ska göra om de misstänker att en deltagare/medarbetare/kollega är utsatt för våld i vardagen.


Utbildningen Jobbet - en livlina är en utbildning om att fråga på rutin vis medarbetarsamtal eller att agera vid misstanke att en av medarbetarna/någon kollega är utsatt för våld i sin relation

alternativt att du misstänker att en av dina medarbetare/kollega utövar våld.


Utbildningen riktar sig till chefer, samordnare, personalansvariga och förtroendevalda. 


Innehåll:

Utbildningen består av filmer, föreläsningar, fallbeskrivningar och reflektionsövningar.


Mejla kerstin(at) kvinnofrid.nu för mer information och för en offert.Kvinnofrid 2.0

HÅLLBAR UTVECKLING FÖR KVINNOFRID PÅ DEN OFFENTLIGA ARENAN

 

Vad menas med hållbart arbete?

Enligt Wikipedia avser hållbar utveckling en utveckling som "som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov". Hållbar utveckling består av tre delar; ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet.


Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.  Fokus i Kvinnofridsarbetet är behoven av frihet att leva utan våld för både kvinnor och män, flickor och pojkar.  Det kan tyckas vara ett grundläggande behov som borde tillgodoses.


Arbetet i Sverige skulle kunna delas in i två nivåer:

övergripande nationella nivån

individnära offentliga nivån


Nationell nivå

Den nationella nivån drivs mer utifrån en politisk agenda och har formen av att

skriva fram visioner och bidra med övergripande riktlinjer såsom:


Sjätte jämställdhetsmålet

Socialstyrelsen olika dokument och utbildningsmaterial

Länsstyrelsernas och NCKs uppdrag


Kommunal och landstingsnivå

Den nivå är även den en politisk arena och visioner skrivs fram, bl.a. i den gemensamma organisationen Sveriges Kommuner och Landsting. Men kommunernas lokala visioner ska sedan omsättas och då hamnar fokus på en genomförandenivå och är den indivdnära nivån.


Handlingsplan - övergripande

Kartläggning och förvaltningens egna plan för Kvinnofrid

Rutiner/Riktlinjer/Checklistor

Kompetensutveckling

Kontinuitet - nyanställda


Ett exmepl på hur det går att arbeta med lärande organsiation har tidigare genomförts på Gotland.

Läs om det här.


Hjälp med att planera/genomföra?

Vi kan bidra med stöd i att planera och genomföra uppdraget att ta fram en mer detaljerad plan för ett hållbart kvinnofridsarbete.  Hör av dig för en offert, kontaktinformation under Kontakt eller Om oss i menyn.